Kujawsko-Pomorskie
Towarzystwo Genealogiczne

Prezentujemy regulamin Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

 

 

 

 Regulamin Stowarzyszenia  

 

KUJAWSKO-POMORSKIE TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE

I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

1.      Stowarzyszenie nosi nazwę Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne i zwane jest dalej Towarzystwem.

2.      Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne może używać skrótu: K-PTG.

3.      Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych, nie posiadającym osobowości prawnej.

4.      Towarzystwo jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2.

1.      Podstawą działania Towarzystwa są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zm.) oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.      Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.      Siedzibą Towarzystwa jest Toruń.

II. Cel i środki działania. 

§ 3.

Celem działania Towarzystwa jest współpraca i wzajemna pomoc członków Towarzystwa oraz rozwijanie, pogłębianie i upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii.  

§ 4.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1)      doskonalenie i pogłębianie wśród swoich członków znajomości genealogii i warsztatu badawczego,

2)      służenie radą i opieką badaczom genealogicznym, zwłaszcza młodzieży,

3)      popularyzowanie genealogii wśród społeczeństwa,

4)      organizowanie warsztatów, odczytów i zebrań naukowych, oraz wystaw i pokazów poświęconych problematyce genealogicznej,

5)      propagowanie wśród swoich członków publikacji popularnonaukowych i naukowych poświęconych genealogii,

6)      utrwalanie i pogłębianie postaw tolerancji religijnej i narodowościowej,

7)      współpracę z instytucjami naukowymi, archiwami polskimi i zagranicznymi,

8)      współpracę w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,

9)      współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami prowadzącymi pokrewną działalność,

10)  prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

 

III. Władze Towarzystwa. 

§ 5.

1.      Najwyższą władzą Towarzystwa jest Zebranie Członków, które stanowią członkowie Towarzystwa.

2.      Bieżącą pracą Towarzystwa zgodnie z regulaminem, uchwałami i wytycznymi Zebrania Członków kieruje Przedstawiciel zwany dalej Przewodniczącym.

§ 6.

1.      Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Towarzystwa.

2.      Do kompetencji Zebrania Członków należą w szczególności:

1)      wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Towarzystwa,

2)      przyjmowanie i uchwalanie zmian Regulaminu,

3)      kontrolowanie działań podjętych przez Przewodniczącego i innych członków Towarzystwa

4)      podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

5)      wykluczanie członków Towarzystwa,

6)      ustalanie wysokości składki członkowskiej,

7)      rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Przewodniczącego i innych członków Towarzystwa.

§ 7.

1.      Uchwały Zebrania Członków Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy  uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie - niezależnie od liczby obecnych. Przy równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego a podczas jego nieobecności głos prowadzącego zebranie.

2.      Drugi termin Przewodniczący określa w zawiadomieniu o zebraniu.

§ 8.  

1.      Zebranie Towarzystwa zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Towarzystwa.

2.      Zwołanie Zebrania Członków dokonuje się w formie pisemnej z podaniem porządku obrad. Dopuszcza się elektroniczną formę powiadomienia.

3.      Aktualnym Przewodniczącym Towarzystwa wybranym na zebraniu w dniu 30 stycznia 2010 roku jest pani Ewa Szczodruch zamieszkała w Toruniu.

§ 9.

Kadencja Przewodniczącego Towarzystwa trwa 3 lata, jednakże jest automatycznie przedłużana do czasu przekazania obowiązków nowo wybranemu Przewodniczącemu. 

§ 10.

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa,

2)      wykonywanie uchwał Zebrania Członków,

3)      reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 

4)      przyjmowanie nowych członków.

IV. Członkostwo 

§ 11.

Członkiem Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia na pełnych prawach, a osoba niepełnoletnia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 

§ 12.

Do obowiązków członków Towarzystwa należy:

1)      przestrzeganie regulaminu Towarzystwa,

2)      popieranie i realizowanie celów Towarzystwa,

3)      terminowe uiszczanie składek członkowskich.

V. Środki finansowe Towarzystwa 

§ 13.

Towarzystwo uzyskuje środki na działalność wyłącznie ze składek członkowskich. 

VI. Postanowienia końcowe 

§ 14.

Towarzystwo może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków podjętej w trybie § 7.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.  

§ 16.

Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne posiada logo, którego wzór zawarty jest w załączniku nr 1 do regulaminu. 

 

 

 

Toruń,  dnia 30 stycznia 2010 r.

                                                                                                              Za zgodność   

                                                                                           Przewodniczący Towarzystwa 

                                                                                                   Ewa Szczoduch